0
Vloženo dne 27.02.2018, Autor: Admin
 

Zápis z výroční Členské schůze (Tříkrálového večera) ze dne 6. 1. 2018

„Za rozvoj Konské“
Zápis z výroční Členské schůze (Tříkrálového večera)
ze dne 6. 1. 2018
zkrácená verze (bez příloh)
 
Účast: 
 • schůze se zúčastnili všichni členové Výboru spolku ve složení: předseda Ing. Tadeusz Czapla, místopředsedkyně Denisa Mlčochová a Bc. Dominika Konderlová, zapisovatel Ing. Stanislav Mlčoch, Mgr. David Konderla, Ing. Richard Sobel, Helena Kullová a Jana Šmatlavová
 
 • kromě členů Výboru se schůze zúčastnilo 19 členů spolku, prezenční listina je přílohou 1. tohoto zápisu.
 
Program členské schůze:
 • Vedení spolku
     Stávající Výbor spolku ukončil první rok svého dvouletého funkčního období, tudíž byla letošní Členská schůze            nevolební. Z pléna nezazněly žádné námitky k fungování výboru ani návrhy na změnu složení Výboru spolku, proto i do příští členské schůze na začátku roku 2019 bude výbor spolku pokračovat v nezměněném složení: 
                                             předseda:                   Ing. Tadeusz Czapla
                                             místopředsedkyně:     Bc. Dominka Konderlová a Denisa Mlčochová
                                             členové výboru:          Ing. Richard Sobel, Mgr. David Konderla, Helena Kullová a Jana Šmatlavová
                                             zapisovatel:                Ing. Stanislav Mlčoch
 
 • Souhrn práce za rok 2017
 
     Práci spolku v roce 2017 prezentoval předseda Ing. Tadeusz Czapla. Spolek uspořádal tyto akce: Zimní výlet na Lysou horu,  tradiční Turnaj ve stolním tenise, autobusový výlet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a do papíren Velké Losiny, sousedské posezení – vaječina, 12. Ročník turnaje v malé kopané a Viliovku. S radostí bylo konstatováno, že uskutečněním těchto akcí se povedlo splnit plán pro rok 2017 stoprocentně. Zazněla děkovná slova všem, kteří se podíleli na organizaci akcí.
 
     Jedním z celoročních cílů naposledy zvoleného výboru bylo zlepšení komunikace a předávání informací o fungování spolku a pořádaných akcích všem občanům v rámci naši městské části. Předseda Tadeusz Czapla prezentoval aktualizované webové stránky spolku, jejichž doplnění a pečlivější vedení mělo dopomoci k naplnění tohoto cíle. Na webových stránkách přibyla sekce se všemi zápisy ze schůzí výboru spolku a doplněna byla i fotogalerie. Webová prezentace našeho spolku byla ohodnocena pozitivně. Rezervy v předávání informací se ale v průběhu roku 2017 přece jen ukázaly, z pléna zaznělo několik připomínek zvláště k vývěskám a papírové formě sdílených informací. Výbor spolku připomínky přijal a přislíbil nápravu pro nadcházející rok. 
 
     Místopředsedkyně a pokladní Bc. Dominika Konderlová prezentovala finanční souhrn příjmů, výdajů a zůstatků za rok 2017. Rok 2017 jsme ukončili v kladných číslech. Přehledná tabulka hospodaření spolku je přílohou 2 tohoto zápisu. 
 
 • Plány na rok 2018
 
     Byl prezentován rámcový Plán práce pro rok 2018 s těmito hlavními body:
Leden – Třikrálový večer, Členská schůze
Únor – zimní výlet na Pustevny
Březen – Turnaj ve stolním tenise
Květen – autobusový výlet
Červen – „vaječina“ spolku
Září – turnaj v malé kopané
Prosinec – „vilijovka“ spolku
 
     Uspořádání těchto akcí je v kompetenci Výboru spolku, který však doufá v hojnou pomoc všech členů i příznivců našeho spolku. Detailní podoba všech akcí bude předmětem jednání Výboru a po jejím určení bude s dostatečným předstihem prezentována všemi dostupnými prostředky. Není vyloučeno rozšíření plánu o další iniciativy.
 
 
 • Soutěž o nejlepší jednohubky
 
     Jako každoročně byla součástí tříkrálového večera soutěž o nejlepší jednohubky. O vítězi rozhodla nezávislá tříčlenná porota ve složení Helena Kullová, Martina Holbojová a Naďa Barcalová. Vítězkou soutěže byla vyhlášena Denisa Mlčochová, druhé místo obsadila Ilona Konderlová, třetí místo pak připadlo Kateřině Kullové.
     Z pléna zazněl návrh na příští rok, aby byla soutěž v jednohubkách zpestřena ještě soutěží o nejlepší domácí pálenku. Realizací toho návrhu se bude výbor spolku zabývat. 
 
 
 • Řízená diskuze
 
V rámci řízené diskuze byla řešena tato témata: 
 
Autobusový výlet
     Na schůzi padla celá řada návrhů místa uskutečnění zájezdu v roce 2018, přičemž byl nakonec vícehlasně odhlasován zájezd do Vizovic, kde je kromě likérky i velice hezký zámek. V návrhu je i možnost navštívit místní čokoládovnu. Termín konání zájedzu bude s předstihem upřesněn.
 
 • Rekonstrukce klubovny
     Hlavním tématem byla investice do nevyhovující elektroinstalace klubovny. Možnou variantou je oprava elektroinstalace z prostředků města Třince, jakožto vlastníka klubovny. Město ovšem již minulý rok investici do této části rekonstrukce zamítlo, přičemž byla provedena pouze výměna jističů v klubovně. Rozhodnutím výboru je získat na toto téma znovu stanovisko města a další urgování řešení tohoto problému i ve spolupráci s Osadním výborem naší městské části. Další zvažovanou variantou bylo spolufinancování pomocí veřejných grantů. Tato varianta však byla členskou schůzí zamítnuta.  Kromě elektroinstalace je potřebná i rekonstrukce podlahy, nebo např. instalace poliček, či výměna dveří.  Členská schůze pověřila výbor sepsáním seznamu problematických částí klubovny s vyhodnocením nutnosti rekonstrukce a jejich následným řešením, s přihlédnutím k finančním možnostem našeho spolku. 
 • Neformální pojmenování ulic
     Předseda spolku prezentoval myšlenku, která zazněla na jedné ze schůzí, abychom si v naší městské části neformálně pojmenovali ulice pro zlepšení orientace. Nejednalo by se přitom o oficiální názvy, které by musely být zavedeny na všech úřadech, ale pouze o naše orientační názvy. Tato iniciativa by ovšem byla podmíněna angažovaností většího počtu místních obyvatel a zahrnovala by vznik neformální mapy a posléze i tabulí s názvy ulic. V této věci nebylo přijato žádné usnesení a tato věc zůstává otevřena pro další diskuze. 
 
 
 • Volná diskuze s občerstvením
     V rámci volné diskuze byla po návrhu z pléna řešena výše nájemného za pronájem naši klubovny. Zazněl návrh na zvýšení částky za pronájem klubovny na 300 Kč pro členy spolku a 500 Kč pro nečleny. Toto navýšení bylo přímo na schůzi téměř jednohlasně odsouhlaseno, pouze jeden z přítomných se zdržel hlasování. Úprava nájemného nabyla na schůzi okamžité platnosti.
 
 
 • Členské příspěvky
     Členský příspěvek pro rok 2018 byl stanoven v dobrovolné výši.
Přímo na schůzi bylo uhrazeno členské za 34 osob, které si tímto zajistily členství v našem spolku na rok 2018.
Tabulka členských příspěvků je přílohou 3 tohoto zápisu. 
 
 
Zápis schválil předseda spolku, 
Ing. Tadeusz Czapla
V Třinci, dne 8. 2. 2018
 
 
 
Přílohy:
Prezenční listina
Finanční souhrn 2017
Členské příspěvky
 
 Tento zápis je zkrácenou verzí zápisu neobsahující přílohy. Kompletní zápis včetně všech příloh je k dispozici na vyžádání u předsedy spolku.